สำหรับลูกค้าที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น และมีปริมาณการใช้ไม่ต่ำกว่า 3000 บาทต่อเดือน
(บริษัทฯสงวนสิทธิคิดค่าบริการ 3000 บาทต่อเดือนในกรณียอดการใช้ต่ำกว่า 3000 บาท )
ลูกค้าปลีก
U Rider Next Day (ND) U Rider Same Day (SD) U Rider Any Time (AT) U Rider Express (EX)
1. เวลารับงานจากผู้ว่าจ้าง ก่อน 17.00 (ของวันก่อนวิ่งงาน) ก่อน 10.00 (วันวิ่งงาน) 9.00-17.00
2. น้ำหนักต่องาน 3 กิโลกรัม (และขนาดด้านใดด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 50 ซม.) 20 กิโลกรัม (และขนาดด้านใดด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 100 ซม.)
3. การนัดหมาย ไม่สามารถระบุเวลาจัดส่งแน่นอนได้ กำหนดได้เพียงเป็นช่วงเวลา เช่น ช่วงเช้า,ช่วงบ่าย, ช่วงละประมาณ 2 ชม. หากต้องการเวลาจัดส่งที่แน่นอน เช่น 11.00 เท่านั้น ให้เลือกบริการ U Rider Anytime สามารถระบุเวลาจัดส่งได้
4. การรับส่งเงินสด ได้แต่ไม่เกิน 2,000บาท ต่อหนึ่งใบสั่งงาน (บริษัทฯ รับประกันความเสียหายแรกที่เกิดตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000บาทต่อหนึ่งใบสั่งงาน)
5. เวลาส่งงานถึงที่หมาย / เวลารับงานจากที่หมาย วันถัดไปก่อน 18:00 วันเดียวกันก่อน 18:00  ทันที (ขึ้นอยู่กับสถานที่ต้นทางและปลายทาง)  ทันที (ขึ้นอยู่กับสถานที่ต้นทางและปลายทาง)
6. วันทำการ จันทร์ - เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7. การคืนงานให้ผู้ว่าจ้าง คืนงานในวันทำการถัดไป ก่อน 12:00 คืนงานทันทีที่วิ่งเสร็จ
8. การรับประกันแรก 2,000 บาท ต่อหนึ่งใบสั่งงาน
9. การรับประกันเพิ่มเติม หากผู้ว่าจ้างต้องการการรับประกันเพิ่มเติมจาก 2,000 บาทแรก ผู้ว่าจ้างสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
ที่อัตรา 0.5% ของมูลค่าที่ต้องการประกันเพิ่มเติม (มูลค่าประกันเพิ่มเติมสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
10. การรอในแต่ละจุด

20 นาที (กรณีมีการรอในแต่ละจุดเกิน 20 นาที คิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท ต่อการรอ 30 นาที (ยกเว้น 20 นาทีแรก)

11. การชำระค่าบริการ ทุกๆสิ้นเดือนหลังจากการรวบรวมยอดปริมาณการใช้งานทั้งเดือน ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ต่อการวิ่งแต่ละครั้ง
12. อัตราค่าบริการ /
ต่อหนึ่งใบงาน
โซน 1 ราคา 100 บาท โซน 1 ราคา 120 บาท โซน 1 ราคา 150 บาท อัตราค่าบริการ
ตาม website www.urider.com
13.ประเภทสั่งงาน โซน 2 ราคา 120 บาท โซน 2 ราคา 140 บาท โซน 2 ราคา 200 บาท
  โซน 3 ราคา 140 บาท โซน 3 ราคา 160 บาท โซน 3 ราคา 250 บาท
โซน 4 ราคา 160 บาท โซน 4 ราคา 180 บาท โซน 4 ราคา 300 บาท
ได้ทั้งไปส่งหรือไปรับ หรือทั้งไปรับและส่ง ได้ทั้งไปส่งหรือไปรับ หรือทั้งไปรับและส่ง ได้ทั้งไปส่งหรือไปรับ หรือทั้งไปรับและส่ง
คิดราคาเดิม ไม่ว่าไปส่งหรือไปรับ หรือทั้งไปรับและส่ง กรณีงานทั้งรับและส่ง (Round trip) คิดค่าบริการเพิ่ม ร้อยละ 50 จากอัตราค่าบริการงานขาไปหรือขากลับ กรณีงานทั้งรับและส่ง (Round trip) คิดค่าบริการเพิ่ม ร้อยละ 50 จากอัตราค่าบริการงานขาไปหรือขากลับ


หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอใช้น้ำหนักปริมาตร ในกรณีที่น้ำหนักปริมาตร มากกว่าน้ำหนักงานจริง โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
น้ำหนักปริมาตร = [กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)]หารด้วย 6,000 จะได้น้ำหนักที่เกิดจากปริมาตรมีหน่วยเป็นกิโลกรัม